Instalacja Composera

Composer to narzędzie do zarządzania zależnościami w projekcie. Możesz dzięki niemu w łatwy sposób dołączać biblioteki lub uaktualniać je.

Instalacja w linii komend

Skopiuj i uruchom w linii komend następujący kod.


php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '8a6138e2a05a8c28539c9f0fb361159823655d7ad2deecb371b04a83966c61223adc522b0189079e3e9e277cd72b8897') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Instalacja w Windowsie przez instalator

Możesz ściągnąć instalator bezpośrednio ze strony Composera. Po uruchomieniu instalator zainstaluje Composer i uaktualni PATH sprawiając, że Composer będzie dostępny wszędzie w linii komend.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *